โครงการ สรรสร้างศิลปินร่วมสมัย ๒๕๕๕ Young Artists Talent 2012

 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วม โครงการ “สรรสร้างศิลปินร่วมสมัย ๒๕๕๕” (Young Artists Talent 2012)

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางสุกุมล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ครั้งที่ ๓ ภายใต้ชื่อ “สรรสร้างศิลปินร่วมสมัย ๒๕๕๕” (Young Artists Talent 2012) ดำเนินงานโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และเทคนิควิธีการ และสามารถมองรู้ดูออกในงานด้านศิลปะอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมอารยประเทศต่อไป

 

 

นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้กล่าวถึงรายละเอียดว่า สำนักงานฯจะประกาศรับสมัครผลงาน เพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะทั่วประเทศ  จำนวน ๖๐ คน เข้ารับถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัย  พัฒนาทักษะความรู้และการสร้างสรรค์งานศิลป์ร่วมกันจากศิลปินแห่งชาติสาขา ทัศนศิลป์ และศิลปินร่วมสมัยของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ณ บ้านดำนางแล จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕  หลังจากนั้นจะคัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นจาก ๖๐ คนให้เหลือ ๑๒ คน เพื่อเดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ณ หอศิลป์ต่างๆร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ณ สหรัฐอเมริกา ในเดือน พฤษภาคม

 

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กำลังศึกษาอยู่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ หรือคณะที่เกี่ยวข้องในสาขาอุตสาหกรรม ชั้นปี ๓ ขึ้นไป และนักศึกษาปริญญาโท กำลังศึกษาอยู่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง (เกิดก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๕) สามารถติดต่อขอรับเอกสารใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์หอศิลป์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๖ กระทรวงวัฒนธรรม หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ www.ocac.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๔๒๒-๘๘๒๘,๐-๒๔๒๒-๘๘๓๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *